ห้างหุ้นส่วนสามัญ ภาพยนต์นาครเกษม

NAKHOM MKASEM CIMEMATOGRAPKL REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102493001892
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/9/2493 พ.ศ. (73 ปี 9 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
4/9/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1133 ถนนเจริญกรุง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์