บริษัท เจสัน เทคโนโลยี จำกัด

JASON TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547046841
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/3/2547 พ.ศ. (20 ปี 2 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
31/3/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 88/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์