บริษัท แป้งไทย จำกัด

THAI STARCH COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0305547002183
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/12/2547 พ.ศ. (19 ปี 5 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
9/12/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 29 หมู่ที่ 4 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น