ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญเจริญ แป้งมัน

CHANJAROEN PANGMUN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0203541000951
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/7/2541 พ.ศ. (25 ปี 10 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
7/7/1998 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 310 หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น