บริษัท ลุ้นเจริญ จำกัด

LOONTCHAROEN CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0115528000831
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/11/2528 พ.ศ. (38 ปี 7 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
1/11/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 248/1 หมู่ที่ 5 ถนนราชวิริยาภรณ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น