บริษัท ซัช อะ สมอล เวิลด์ จำกัด

SUCH A SMALL WORLD Company Limited

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105566018148
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2566 พ.ศ. (1 ปี 4 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/1/2023 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 695 หมู่ที่ 12 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
วัตถุประสงค์ 93299 กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น