บริษัท ลีลาวดี แทรเวิล จำกัด

LEELAWADEE TRAVEL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547106631
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/8/2547 พ.ศ. (19 ปี 10 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
6/8/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 99/756 หมู่ที่ 8 ถนนเต็มรักพัฒนา ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง