บริษัท ไทยสตาร์ แอร์ จำกัด

THAI STAR AIR COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531051742
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/7/2531 พ.ศ. (35 ปี 11 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
12/7/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 3354/47 อาคารมโนรม ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง