บริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวิล จำกัด

G.M. TOUR & TRAVEL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105531047761
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/6/2531 พ.ศ. (35 ปี 11 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
28/6/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ห้องเลขที่ 1404 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง