บริษัท ไทย-แคมโบเดียน ค้าไม้ จำกัด

THAI-CAMBODIAN WOOD CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536056751
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/5/2536 พ.ศ. (31 ปี 6 วัน ที่แล้ว)
14/5/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 35 ซอยกาญจนาคม ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46632 การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น