บริษัท คอนฟอร์ซ เอ็นจิเนียริ่ง ไทย จำกัด

CONFORCE ENGINEERING THAI COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105534008716
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/1/2534 พ.ศ. (33 ปี 3 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
28/1/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 14 อาคารสารสิน ชั้น 5 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์