ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชโยคอนสตรัคชั่น

CHAIYO CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103522002562
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/2/2522 พ.ศ. (45 ปี 4 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/2/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1826/127 ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์