บริษัท เรฟโวลูชั่น ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

REVOLUTION MICROELECTRONICS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105555022289
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/2/2555 พ.ศ. (12 ปี 4 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
13/2/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 225 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)