บริษัท ไบโอ เบอร์ก คอนซัลแท้นท์ จำกัด

BIO BERG CONSOULTANT CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525029544
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/8/2525 พ.ศ. (41 ปี 10 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/8/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 86/11 สุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น