ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลการ

MONGKOLGAL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103514014484
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/8/2514 พ.ศ. (52 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
30/8/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 149/29 ซอยพุทธโอสถ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น