บริษัท กวางเซ่งไถ่ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105490001711
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/5/2490 พ.ศ. (77 ปี 23 วัน ที่แล้ว)
28/5/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 260 ถนนตรอกตลาดหลวง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว