บริษัท ธนบุรีภาพยนตร์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105498001125
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/8/2498 พ.ศ. (68 ปี 10 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
11/8/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง โรงภาพยนตร์เฉลิมเกียรติ ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์