ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมไม้ไผ่ไทย

THAI BAMBOO INDUSTRY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003458
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
3/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 54/1 ถนนศรีโลหะ ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16292 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน