ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอช.เคมิคอล

M.H. CHEMICAL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002842
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
11/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 75 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค