ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีคลองตัน

KLONG TANG RICE MILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502002664
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 206 ริมคลองลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว