ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีพิงค์ไชย

PING CHAI RICEMILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501000668
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/2/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/2/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1182 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว