บริษัท จินหลีจั่น จำกัด

CHIN LEE CHAN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105509003153
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/9/2509 พ.ศ. (57 ปี 9 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/9/1966 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 16 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว