บริษัท สุรเดช จำกัด

SURADEJ CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105510001649
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/4/2510 พ.ศ. (57 ปี 2 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/4/1967 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1575 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว