ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรดาการค้า

GENERAL SALES CORP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002141
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 10 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
30/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 41 ถนนราชวงศ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
วัตถุประสงค์ 95210 การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค