ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานน้ำตาลเกษตรกรรม

AQRICUTURAL SUGAR FACTORY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001960
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
23/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 8/1 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10721 การผลิตน้ำตาลดิบจากอ้อย