ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไสว-สนั่น

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102542000289
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/10/2542 พ.ศ. (24 ปี 7 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
28/10/1999 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85101 การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ