ห้างหุ้นส่วนสามัญ นาสวัสดิ์

NA SAWAT REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102529000378
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/12/2529 พ.ศ. (37 ปี 5 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
11/12/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 10/13 หมู่ 5 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85101 การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ