ห้างหุ้นส่วนสามัญ พัฒนศิลปเจริญ 24

PATANA SILP CHAROEN 24 REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102525000047
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/1/2525 พ.ศ. (42 ปี 5 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
14/1/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1895/128 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16292 การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน