ห้างหุ้นส่วนสามัญ โรงเรียนเสริมสวยดวงดาว

DUANG DAO INSTITUTES OF HAIRDRESSING REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102514000377
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/7/2514 พ.ศ. (52 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
5/7/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 212/2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85494 กิจกรรมการเรียนการสอนตัดเสื้อผ้าและเสริมสวย