ห้างหุ้นส่วนสามัญ สืบสรีสาขาที่2

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492002348
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/6/2492 พ.ศ. (75 ปี 11 วัน ที่แล้ว)
10/6/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง - ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85494 กิจกรรมการเรียนการสอนตัดเสื้อผ้าและเสริมสวย