ห้างหุ้นส่วนสามัญ วไล

WALAI REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102515000443
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/8/2515 พ.ศ. (51 ปี 10 เดือน ที่แล้ว)
22/8/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 998 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85494 กิจกรรมการเรียนการสอนตัดเสื้อผ้าและเสริมสวย