ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทรัตนกร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102496001915
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/6/2496 พ.ศ. (70 ปี 11 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
5/6/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 672/15 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47230 การขายปลีกผลิตภัณฑ์ยาสูบในร้านค้าเฉพาะ