ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทน้ำโซดาเจริญกรุง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102492001686
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/6/2492 พ.ศ. (74 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
30/6/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 516 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 11042 การผลิตน้ำอัดลมและโซดา