ห้างหุ้นส่วนสามัญ เลี่ยงจั๊ว

LIANG CHUA CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494002621
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/8/2494 พ.ศ. (72 ปี 10 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/8/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 22-24 ถนนสีลม ซอยศาลาแดง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 11042 การผลิตน้ำอัดลมและโซดา