ห้างหุ้นส่วนสามัญ หุ้นฮวด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494003970
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/12/2494 พ.ศ. (72 ปี 5 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
18/12/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1155/3 ถนนกรุงเทพ-สมุทรปราการ แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 11042 การผลิตน้ำอัดลมและโซดา