บริษัท ไทยนำผลอบพืชและไซโล จำกัด

THAINAMPHOL SILO CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0715530000073
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/7/2530 พ.ศ. (36 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
20/7/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 103 หมู่ที่ 8 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น