บริษัท ทีพีเอส มอเตอร์ จำกัด

TPS MOTOR COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560143773
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/8/2560 พ.ศ. (6 ปี 8 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
28/8/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 68/1142 ถนนอยู่วิทยา แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า