บริษัท อินทร เพาเวอร์ จำกัด

INTON POWER COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559034753
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/2/2559 พ.ศ. (8 ปี 2 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
29/2/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 55 ซอยขุมทอง-ลำต้อยติ่ง1 แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33141 การซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุมและจ่ายไฟฟ้า