บริษัท แทค-เอ็ม กรุ๊ป จำกัด

TAC-M GROUP COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556121710
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/8/2556 พ.ศ. (10 ปี 10 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
1/8/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,002,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 177/1 อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 20 ห้อง 2 ซี ซอยอนุมานราชธน ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด