บริษัท ปิ่นสยามไร้ซเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

PCI ELECTRONIC SYSTEM (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105527004921
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/2/2527 พ.ศ. (40 ปี 3 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
1/2/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 201/1-2 ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 28219 การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้)