บริษัท เค.ผลิตภัณฑ์ไม้ จำกัด

K. WOOD PRODUCT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105525010711
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/3/2525 พ.ศ. (42 ปี 2 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
24/3/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 76-80 ถนนบริพัตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์