บริษัท อุดมไหมไทย จำกัด

UDOMMAI THAI COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105519008433
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/8/2519 พ.ศ. (47 ปี 10 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
2/8/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 200/188 หมู่ 6 ซอยบางปลาสร้อย 4 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ