บริษัท ไทยแมล่อนเท็กซ์ไทล์ จำกัด

THAI MELON TEXTILE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105516000512
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/1/2516 พ.ศ. (51 ปี 5 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
12/1/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,300,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 13/9 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ