ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.บี.เอฟ.นิตติ้ง

T.B.F.KNITTING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103526035368
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/12/2526 พ.ศ. (40 ปี 6 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
1/12/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 35/4 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ