บริษัท โรงสีไฟไทยฟงหล่ง จำกัด

RONG SI FAI THAI FONG LONG COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105483000268
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/11/2483 พ.ศ. (83 ปี 6 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
16/11/1940 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 32,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 658 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10611 การสีข้าว