ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกทัวร์แอนด์เทรเวิลเซอรวิส

BANGKOK TOURS & TRAVELSERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502004870
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/9/2502 พ.ศ. (64 ปี 8 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
21/9/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1280 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง