ห้างหุ้นส่วนจำกัด เงียลู้

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501003764
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 8 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
8/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 151 ถนนเยาวพาณิชย์ ซอยเทียนกัวเทียน แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ