ห้างหุ้นส่วนจำกัด การอุตสาหกรรมจ.ธนบุรี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493001451
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/7/2493 พ.ศ. (73 ปี 10 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
14/7/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 350/น.1 ถนนสาธร แขวงทุ่งมหาเมฆ* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10612 การผลิตแป้งจากข้าว