ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำตาลเฮียบเฮงหลี

HUAP HENG LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491001098
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/3/2491 พ.ศ. (76 ปี 2 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
29/3/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 8/1 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10721 การผลิตน้ำตาลดิบจากอ้อย