ห้างหุ้นส่วนสามัญ หีบหอม

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102530000262
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/9/2530 พ.ศ. (36 ปี 7 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/9/1987 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 20/42 ซอยประชานฤมิตร ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ P การศึกษา
วัตถุประสงค์ 85101 การศึกษาระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กปกติ